Krav på revisorer

Kraven på revisorer är framtagna för att säkerställa att Svensk Kvalitetsbas revisorer verkar för att verksamheten genomför konkreta kvalitetsförbättringar, har kunskap om kraven i Svensk Kvalitetsbas och följer god revisionssed.

Läs Svensk Kvalitetsbas kravstandard i sin helhet här

Ansök om att bli revisor

Godkännande
Godkännande av revisorer sker vid styrelsemöten. Handläggningstiden minst en månad efter att en komplett ansökan inkommit till revisionsrådet. Under sommarmånaderna är handläggningstiden längre.Fyll i följande webbformulär när du vill bli revisor. Gå igenom kraven på att bli godkänd revisor innan du ansöker.
Länk till webbformulär

När webbformuläret är ifyllt och skickat ska revisionsrådet meddelas via e-post att en ansökan är skickad.

E-postadress:
revisionsrad@svenskkvalitetsbas.se

Utdrag ur Svensk Kvalitetsbas kravstandard

2. Krav på revisorer

2.1 Allmänt

Revisor som vill bli godkänd av Svensk Kvalitetsbas ska lämna in ansökan till Föreningen Svensk Kvalitetsbas. Revisor ska uppfylla samtliga krav enligt Svensk Kvalitetsbas krav på revisorer för att godkännas av Svensk Kvalitetsbas styrelse.

Revisor ska kontrollera att verksamheten har uppfyllt Svensk Kvalitetsbas krav på verksamheter för att diplom ska kunna utfärdas.

2.2 Grundutbildning och erfarenhet

Revisor ska ha:

  • minst tre års arbetslivserfarenhet varav två års arbetslivserfarenhet inom ledningssystem
  • deltagit vid minst fem revisioner varav minst en självständigt genomförd revision inom ledningssystem. De tre senaste revisionerna får inte vara äldre än två år
  • deltagit i revisionsteknikutbildning om minst en dag. Utbildningen ska vara godkänd av Svensk Kvalitetsbas styrelse.

2.3 Särskild kompetens

Varje enskild revisor ska ha deltagit i utbildning i Svensk Kvalitetsbas kravstandard anordnad av Svensk Kvalitetsbas.

2.4 Upprätthållande av kompetens

Revisor ska:

  • minst vart tredje år delta i erfarenhetsutbyte och vidareutbildning inom kvalitet anordnad av Svensk Kvalitetsbas
  • upprätthålla aktuell kunskap om Svensk Kvalitetsbas kravstandard.

2.5 Rapportering

Revisor ska följa revisionsinstruktion från utfärdare samt lämna revisionsrapport till utfärdare och reviderad verksamhet.

Revisionsrapporten ska ange status i förhållande till Svensk Kvalitetsbas kravstandard, eventuella avvikelser och förbättringsförslag.

2.6 Återkallande av godkännande

Om revisor visar sig olämplig eller inte längre uppfyller kraven i denna standard ska godkännandet återkallas.