Krav på utfärdare

Kraven på utfärdare är framtagna för att säkerställa att de organisationer som utfärdar diplom med Svensk Kvalitetsbas logotyp har en metod som följer kraven i sin helhet och är godkänd av Svensk Kvalitetsbas. Utfärdaren utfärdar diplom till verksamheter som uppfyller standardens krav samt verkar för att de genomför konkreta kvalitetsförbättrande åtgärder.

Läs Svensk Kvalitetsbas kravstandard i sin helhet här.

Utdrag ur Svensk Kvalitetsbas kravstandard

1. Krav på utfärdare

Utfärdare av diplom enligt Svensk Kvalitetsbas ska uppfylla följande kravstandard på utfärdare. 

1.1 Allmänt

Organisation som vill bli utfärdare av diplom med Svensk Kvalitetsbas logotyp ska:

 • vara medlem i föreningen
 • lämna in ansökan om utfärdare till Föreningen Svensk Kvalitetsbas
 • arbeta efter en godkänd metod för införande av kvalitetsledningssystem
 • tillhandahålla en skriftlig revisionsinstruktion till revisorer
 • utse en metodansvarig i organisationen.

1.2 Revision av utfärdarens metod

Utfärdarens metod ska granskas och godkännas. Granskning ska :

 • ske vart femte år eller vid större förändringar av metoden eller verksamheten.
 • utföras av två personer utsedda av Svensk Kvalitetsbas styrelse.

Utfärdaren ska i samband med granskning gentemot standarden redovisa till Svensk Kvalitetsbas hur metoden avses drivas de närmaste fem åren.

Utfärdaren ska tillhandahålla kvalitetsledningsdokumentation för de diplomerade verksamheter styrelsen efterfrågar. Vid eventuell avveckling ska utfärdaren säkerställa att diplomerade verksamheter får information om hur de kan fortsätta sin kvalitetsdiplomering via en annan utfärdare enligt Svensk Kvalitetsbas.

1.3 Revisionsinstruktion

Revisionsinstruktion för revision av verksamhet ska innehålla:

 • beskrivning av metod för diplomering
 • hur revisor ska genomföra revision.

1.4 Utfärdande av Diplom

Utfärdaren ska efter godkänd revision dela ut diplom som följer Svensk Kvalitetsbas logotypmanual.
Utfärdaren har möjlighet att återkalla diplom om verksamheten visar sig bryta mot identifierade legala och andra bindande krav (enligt avsnitt 3.3 i "Krav på verksamheter").

1.5 Rapportering

Utfärdare ska till Svensk Kvalitetsbas rapportera:

 • vilka verksamheter som har gällande diplom
 • förändringar av den egna metoden
 • av föreningen efterfrågade förändringar i den egna metoden efter revidering av kravstandarden

1.6 Revision av verksamheter

Utfärdaren ska se till att revision av verksamheten sker i enlighet med Svensk Kvalitetsbas kravstandard. Utfärdaren ska säkerställa att tredjepartsrevision genomförs senast den andra revisionen och därefter minst vart fjärde år.

1.7 Information och erfarenhetsutbyte

Utfärdaren ska ha information om sin metod tillgängligt på exempelvis en hemsida. Utfärdare ska delge sina erfarenheter till andra medlemmar i Föreningen Svensk Kvalitetsbas. Representant från utfärdaren ska delta i erfarenhetsutbyte anordnad av Svensk Kvalitetsbas senast inom ett år efter godkännande och därefter minst vart tredje år.

Om utfärdare anlitar och/eller samarbetar med andra aktörer gällande stöd gentemot verksamhet ska utfärdare tillse att dessa är insatta i dess metod och i Svensk Kvalitetsbas kravstandard.